Обс - Съобщения
Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
31.07.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО

 

 

 

Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 13/30.07.2020г. на Общински съвет – Аксаково е прието следното решение:

 

  • Решение № 13.16/ 30.07.2020г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Аксаково 

РЕШИ :

  1. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за проектиране на трасе за пътна връзка на ПИ с идентификатор 00182.45.47 по КК на гр. Аксаково, общ. Аксаково, с териториален обхват: имот с идентификатор 00182.42.141 – автомагистрали, Държавна публична собственост, имот с идентификатор 00182.45.53 - селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на община Аксаково и имот с идентификатор 00182.45.47 – за обществен обект, комплекс, собственост на „Релемент“ ЕООД.

    

  1. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на пътна връзка за имот с идентификатор 00182.45.47 по КК на гр.Аксаково, общ. Аксаково, придружено от опорен план.

 

          ПУП-парцеларния план да се изработи при спазване на изискванията, определени в  Наредба  №8 от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове, ЗУТ и другите приложими нормативни актове и задание за изработване на ПУП, като следва да се внесе в община Аксаково в срок до една година от датата на вземане на настоящото решение. Същият да съдържа регистри на засегнатите от трасето поземлени имоти, с подробно описани  НТП, категория, собственост, площ и дължина на трасето. 

 

         Проектът за ПУП да бъде съгласуван със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост и със специализираните контролни органи по реда на  чл. 128, ал. 6, във връзка чл. 127, ал. 2 от ЗУТ преди внасяне за приемане и одобряване, включително становище на РИОСВ и Здравно заключение съгласно чл. 18, ал. 1 от Наредба № 36 от 21.07.2009г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол.

 

 

  • Решенията не подлежат на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

 

 

                             

ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.