Уведомления Дирекция УТ
Съобщение
23.07.2020

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

 

           Съгласно разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), дирекция „Устройство на територията“ - Аксаково, съобщава на Юлияна Георгиева, Борислав Ковачев и Деян Костов, че е образувана административна преписка за изменение на кадастралния плана на с. Генерал Кантарджиево, общ.Аксаково, обл.Варна, във връзка с постъпило заявление с вх. №УТ48-53/22.05.2020 г., подадено от  Георги Георгиев, състоящо се в отразяване на регулационните линии на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХXV416 в кв.15 като кадастрални граници, както и нанасяне на построената в него сграда.

           Вследствие на изменението, имотr пл.№№415 и 416 се заличават и се образуват четири имота с нови пл.№№548, 549, 550 и551.

           На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

    

 

    

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

Директор на дирекция „Устройство на територията“

 

 

Съобщено на  23.07. 2020 г.

 

Срок за подаване на жалби: 30.07.2020 г.вкл.

 

 

 

Изготвил:

В.Лалева, гл.специалист в дирекция УТ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.