На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

20.07.2020 14:05

 

ОБЯВА

 

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява засегната общественост на гр. Аксаково, че има следното инвестиционно намерение за благоустрояване на част от зелената система на гр. Аксаково.

Община Аксаково има инвестиционно намерение за благоустрояване на част от зелената система на гр. Аксаково. включващо паркоустрояване на улиците „Добруджа“ и част от ул. „Георги Петлешев“(от разклонението с ул. „Добруджа“ до края).

За озеленяването ще се използват устойчиви видове – вечнозелени и полувечнозелени храсти и ще се изгради поливна система. Проектното решение предвижда създаване на живи плетове и пакети от вечни храсти – лоницера и обикновено птиче грозде.

След изпълнение на инвестиционно намерение ще се  постигне  завършеност на зелената  система по главните улици на гр.Аксаково и ще се подобри жизнения стандарт на населението.

ИП ще се реализира по ул. „Добруджа“ и част от ул. „Георги Петлешев“(от разклонението с ул. „Добруджа“ до края) по плана на гр. Аксаково, общ. Аксаково.

Улиците не са разположени в защитена територия по смисъла на закона за Закона за защитените територии. Терените не засягат елементи на НЕМ, най-близко разположената защитена зона е „Побити камъни”, която отстои на 13 км. от населеното място.

В близост до терена няма обекти, подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство.

Реализацията на ИП няма да окаже трансгранично въздействие.

Няма необходимост от изграждане на нова или промяна на съществуващата инфраструктура.

При реализацията на инвестиционното намерение няма да се генерират отпадъци.

При поддържането на вече изградените зелени площи по ул. „Добруджа“ и част от ул. „Георги Петлешев“ ще се генерират биоразградими отпадъци с код 20 02 01, които ще постъпват в организираната система за събиране и извозване на зелени отпадъци  на Община Аксаково, в частност на гр. Аксаково.

 

 

Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.

 

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

 

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития