Уведомления Дирекция УТ
Съобщение
16.07.2020

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

 

           Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), дирекция „Устройство на територията“ - Аксаково, съобщава на Анка Петкова, в качеството ѝ на наследник на Кольо Тодоров, че е образувана административна преписка, във връзка с постъпило заявление с вх. №УТ48-44/28.04.2020 г., подадено от  Даниел Георгиев, с искане за изменение на кадастралния план на с. Куманово, общ. Аксаково, обл. Варна, състоящо се в отразяване на регулационните линии на урегулиран поземлен имот (УПИ) XI293 в кв.14 като кадастрални граници, както и нанасяне на построената в него сграда.

          Вследствие на изменението, имот пл.№293 се заличава и се образуват два имота с нови пл.№№424 и 425. Проектният номер на имота включен в УПИ X293, кв.14 – записан на Кольо Тодоров, е пл.№425.

 

 

            На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

    

 

    

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

Директор на дирекция УТ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.