На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

15.07.2020 16:35

 

ОБЯВА
 

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява засегната общественост на гр.Аксаково, че има следното инвестиционно намерение: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение СМР на обект: „Реконструкция на улични водопроводи и сградни водопроводни отклонения по улици в гр. Аксаково и гр. Игнатиево“

 

Община Аксаково има инвестиционно намерение за „Реконструкция на улични водопроводи и сградни водопроводни отклонения по улици в гр. Аксаково и гр. Игнатиево“

Целта на инвестиционното намерение е  да се  подменят уличните  водопроводи по две улици в гр. Аксаково ( ул. „Здравец“ и ул. „Илия Димитров“) и  по една улица в гр. Игнатиево (ул. „Нанко Недев“), включително и направата на връзки към всички съществуващи водопроводи, и подмяна на необходимия брой сградни водопроводни отклонения, като по този начин ще се подобри качеството на водата и ще се сведат до минимум водопроводните аварии.

При реализацията на инвестиционното намерение се предвиждат следните основни видове дейности.

  • Рязане на асфалтова настилка
  • Механизиран изкоп за ВиК
  • Ръчен изкоп за ВиК
  • Направа на подложно легло от пясък - 15 см
  • монтаж на ПЕВП тръби ф90 и ПЕВП тръби ф225
  • Обратен насип от пясък
  • Доставка и обратна засипка с несортиран трошен камък (0-35mm) и уплътняване Доставка и обратна засипка с несортиран трошен камък (35-45mm) и уплътняване Доставка и монтаж на възел – връзка уличен водопровод и СВО - 90/32
  • Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран

 

ИП ще се реализира по част от уличната мрежа в  гр. Аксаково и гр. Игнатиево, общ. Аксаково.

Имотите не са разположени в защитена територия по смисъла на закона за Закона за защитените територии. Терените не засягат елементи на НЕМ, най-близко разположената защитена зона е „Побити камъни”, която отстои на 13 км. от гр. Аксаково и на 8 км. от гр. Игнатиево. В близост до терена няма обекти, подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство.

Реализацията на ИП няма да окаже трансгранично въздействие.

Няма необходимост от изграждане на нова или промяна на съществуващата инфраструктура.

По време на строително-монтажните работи ще се генерират: строителни отпадъци, изкопни земни маси и битови, които ще бъдат третирани, съгласно изискванията на Закон за управление на отпадъците.

 

 

Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.

 

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития