Уведомления Дирекция УТ
Уведомление
06.07.2020

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за откриване на производство по издаване на
общ административен акт

 

                                     

 

            На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  Общинска администрация - Аксаково уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен акт за изменение на Заповед №515/06.08.2019г. на Кмета на община Аксаково за налагане на строителна забрана по смисъла на чл. 198, ал.1 от ЗУТ.

Предмет на бъдещия общ административен акт - строителната забрана спира прилагането на влезлия в сила подробен устройствен план (ПУП) за частите на територията, за които се отнася, с изключение на :

  • ПУП в частта имоти, за които към датата на датата на влизане в сила на общия административен акт са налице издадени разрешения за строеж за реализацията на бъдещи инвестиционни намерения, инвестиционни проекти предвиждащи изграждането на техническа и/или инженерна инфраструктура, както и за строителството на еднофамилни жилищни сгради и необходимото за тяхното функциониране допълващо застрояване;
  • ПУП за прилагане на допуснатите със Заповед и/или Решение на Общински съвет Аксаково проекти за изменение на действащия план;
  • ПУП в частта за имоти, в които се предвижда извършването на строителство без необходимост от издаване на разрешение за строеж по смисъла на чл.151, ал.1 от ЗУТ;
  • ПУП в частта за имоти, за които към датата на датата на влизане в сила на общия административен акт са налице започнати производства по издаване на разрешения за строеж. За започнато производство по издаване на разрешения за строеж по смисъла на общия административен акт се счита денят на подаването на заяваление за издаване на разрешение за строеж от Главния архитект на Община Аксаково. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван и/или одобрен от Главния архитект на Община Аксаково инвестиционен проект;
  • Възможност за допускане и реализиране на строителство в урегулиран поземлен имот (УПИ) XXIV-1787, кв.112 и урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-2121,941, кв.81, и двата имота по плана на гр.Аксаково.

 

         Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за административен акт на официалната интернет страница на община Аксаково - http://www.aksakovo.bg/ и всеки вторник от 9,00ч. до 16,00 часа в сградата на община Аксаково,ул. „Г. Петлешев” № 58 Б, ет.4, стая 7, и имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт по всяко време на производството, включително и след приключването му.

        

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации, съгл. чл.69, ал.1, т.1 от АПК са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани всеки работен ден от 08,00ч. до 17,00ч. (без прекъсване) в Центъра за услуги и информация на гражданите, Гише № 2 в сградата на общинска администрация – Аксаково, гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев” № 58Б, в едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление.

 

 

 

 

 

инж. АТАНАС СТОИЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА АКСАКОВО

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.