Обс - Съобщения
Съобщение
29.06.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО

 

 

Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 11/25.06.2020г. на Общински съвет – Аксаково е прието следното решение:

 

  • Решение № 11.9./ 25.06.2020г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с           чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Аксаково 

РЕШИ :

  1. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за кабелна линия 20кV от съществуващ СРС в оста на електропровод 20кV извод „Осеново“ до предвиден за изграждане трафопост тип МТТ20/0.4kVA, 100kVA в имот с идентификатор 54145.2.449 по КК на с. Осеново, общ. Аксаково, обл. Варна с териториален обхват: 54145.2.448 – с НТП - за местен път, частна собственост, 54145.2.727– с НТП - иглолистна гора, държавна частна собственост и 54145.2.730 – за местен път, общинска публична собственост на Община Аксаково.

 

ПУП-парцеларния план да се изработи при спазване на изискванията, определени в  Наредба № 8 от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове, ЗУТ и другите приложими нормативни актове и заданието за изработване, като следва да се внесе в община Аксаково в срок до една година от датата на вземане на настоящото решение. Същият да съдържа регистри на засегнатите от трасето поземлени имоти, с подробно описани  НТП, категория, собственост, площ и дължина на трасето. 

Проектът за ПУП да бъде съгласуван със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост и със специализираните контролни органи по реда на                 чл. 128, ал. 6, във връзка чл. 127, ал. 2 от ЗУТ преди внасяне за приемане и одобряване, включително и становища на РИОСВ, „Електроразпределение Север“ АД, Здравно заключение съгласно чл. 18, ал. 1 от Наредба № 36 от 21.07.2009г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол.

  1. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за кабелна линия 20кV от съществуващ СРС в оста на електропровод 20кV извод „Осеново“ до трафопост тип МТТ20/0.4kVA, 100kVA в имот с идентификатор 54145.2.449 по КК на с. Осеново, общ. Аксаково, обл. Варна, придружено от опорен план.

 

 

  • Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

 

 

                             

ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВОТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.