Уведомления Дирекция УТ
Съобщение
18.06.2020
СЪОБЩЕНИЕ
 

           Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомяваме Маринка Георгиева, че е образувана административна преписка, във връзка с постъпило заявление с вх. №УТ48-40/14.04.2020 г., подадено от Николина Вичева, с искане за изменение  кадастралния план на с.Доброглед, общ. Аксаково, обл. Варна, състоящо се в отразяване на регулационните линии на урегулиран поземлен имот (УПИ) IV15 в кв.15 като кадастрални граници, както и нанасяне на построената в него сграда. Вследствие на изменението, имоти пл.№15 и 16 се заличават и се образуват три имота с нови пл.№№135, 136 и 137. Проектният номер на имота включен в УПИ XI16 – записан на Ваше име, е пл.№135.

                На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

 

С уважение:

ИНЖ.МАРИЯ ДИМИТРОВА

Директор на дирекция УТ

 

Изготвил:

Венелина Лалева, главен специалист в дирекция УТ

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.