Съобщение за заседание на ПК на 18.06.2020г.

17.06.2020 12:20

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 


 

 На 18.06.2020г. от 15:15 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет и финанси, инвестиции, проекти и международно сътрудничество“ в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:
 
  1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-236/17.06.2020г. относно: Разходване на месечните отчисления по Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.
  2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-237/17.06.2020г. относно: Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на „Общински план за развитие 2014-2020г.“ на Община Аксаково за 2019г.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                                        /СВ. ДОБРЕВА/

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития