Уведомления Дирекция УТ
Съобщение
11.06.2020

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

 

           На основание чл. 61, ал. 1 и чл.18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и на основание §4, ал.8 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, уведомяваме Тодор Дюлгеров, че е издадена Заповед №317/11.05.2020 г. на Кмета на община Аксаково за изменение на кадасралния план на с.Слънчево, общ.Аксаково, състоящо се в образуването на три нови имота, съгласно съдебна делба,  вследствие на което, имот пл.№284 се заличава и от него се образуват три имота с нови пл.№№561, 562 и 563.

           В 14-дневен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в сградата на Община Аксаково и на електронната страница на Община Аксаково, Ви се предоставя възможност да се запознаете с издадената заповед.

 

Приложение: Заповед №317/11.05.2020 г.

    

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

Директор на дирекция УТ

 

 

 

       

Изготвил:

Венелина Лалева, гл.специалист в дирекция УТ

 

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.