Уведомления Дирекция УТ
Съобщение
11.06.2020

СЪОБЩЕНИЕ

                                                                                                                 

 

 

           Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), дирекция „Устройство на територията“ - Аксаково, съобщава на Станислав Иванов, че е образувана административна преписка, във връзка с постъпило заявление с вх. №УТ48-31(1)/20.05.2020 г., подадено от Росен Минев, с искане за изменение на кадастралния план на с. Орешак, общ. Аксаково, обл. Варна в обхвата на имот пл.№334, състоящо се в отразяване на регулационните линии на урегулиран поземлен имот (УПИ) II334 в кв.50 като кадастрални граници, както и нанасяне на построената в него сграда. Вследствие на изменението, имоти пл.№№334 и 333 се заличават и се образуват три имота с нови пл.№№447, 448 и 449. Проектният номер на имота, записан на Ваше име, е пл.№449.

            На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

 

 

    

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА       

Директор на дирекция УТ

 

 

       

Изготвил:

Венелина Лалева, гл.специалист в дирекция УТ

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.