Съобщения екология
Обява за инвестиционно предложение
10.06.2020

 

ОБЯВА
За инвестиционно предложение

 

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че в общинска администрация е входирано под                            № 3200-183/03.06.2020 г., уведомление за: „Жилищно строителство“ свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/, с цел делба на ПИ 87518.27.122 и конкретно отреждане „за жилищно строителство“ на новообразувани имоти: ПИ №№87518.27.313, 87518.27.314, 87518.27.315, 87518.27.316, 87518.27.317, 87518.27.318, 87518.27.319, 87518.27.320, 87518.27.321, 87518.27.322, 87518.27.323, 87518.27.324, урбанизирана територия с обща площ 7238 кв.м., НТП „Ниско застрояване (до 10 m.)“ и ПИ 87518.27.325, урбанизирана територия, с площ 1009 кв.м., НТП „За второстепенна улица“ по плана на с. Яребична, община Аксаково.

 

С Възложител : Желю Иванов

С адрес: гр. Варна, ул. „Кап. Райчо Николов“ №12, ет.2, ап.2

 

 

Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.