Съобщение за заседание на ПК на 29.05.2020г.

27.05.2020 15:05

С Ъ О Б Щ Е Н ИЕ  

На 29.05.2020г. от 14:00 часа ще се проведе съвместно заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и  следприватизационен контрол” и П.К. по „Здравеопазване, социално подпомагане, трудова заетост и екология“ в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

 

                                                                               

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Относно: Инвестиционно намерение за обновяване на оборудване и прекратяване на част от дейностите на фирма „Пластхим –Т“ АД в имот с административен адрес гр. Аксаково, ул. „Добруджа“ № 21.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………...

                                                                       /СВ. ДОБРЕВА/  

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития