Обс - Съобщения
Съобщение за заседание на ПК на 21.05.2020г.
15.05.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е    

 1. На 21.05.2020г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

 

                                                                               

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-185/05.05.2020г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост за продажба на 460 кв.м. ид. части от УПИ Х-349, кв. 12 по действащия план на с. Генерал Кантарджиево, община Аксаково, целият с площ 1305 кв. м. по заявление на Димитър Димитров.
 2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-189/05.2020г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост за продажба на 320 кв. м. ид. ч., включени в УПИ І-234, кв. 79 по действащия план на с. Крумово, община Аксаково, целият с площ 1790 кв.м. по заявление на Ради Георгиев.
 3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-198/05.2020г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот ХV – „за обществено обслужване”, кв. 32 по действащият план на гр. Игнатиево, община Аксаково, целият с площ 629 кв.м.
 4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-199/05.2020г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот І (едно римско) – „за жилищно строителство”, кв. 62 по действащият план на с. Любен Каравелово, община Аксаково, целият с площ 888 кв.м.
 5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-201/12.05.2020г., относно: Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, „Аптека”, „Склад”и „Санитарен възел”, находящи се на първия етаж на сграда „Здравна служба”, с РЗП 762.02 кв.м., построена в УПИ ХVІ „за здравна служба, библиотека и обществено обслужване”, кв. 32 по действащия план на гр. Игнатиево, община Аксаково.
 6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-206/05.2020г., относно: Промяна предназначение на урегулиран поземлен имот и сграда - публична общинска собственост - УПИ ХХ – „за детска градина“, кв. 14.
 7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-200/12.05.2020г., относно: Съгласие за освобождаване от плащане на наем във връзка с обявеното в Република България извънредно положение.
 8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-203/13.05.2020г., относно: Изразяване на съгласие за ползване на пътища – общинска собственост.
 9. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-202/12.05.2020г., относно: Съгласие за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Осеново, община Аксаково, област Варна.
 10. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-187/05.05.2020г., относно: Прекратяване на съсобственост върху имоти между Община Аксаково и физически лица, чрез доброволна делба.
 11. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-186/05.05.2020г., относно: Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия план на гр. Аксаково, община Аксаково за УПИ ІІ - „за гаражи”, кв. 97, по действащия план на гр. Аксаково, община Аксаково.
 12. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-204/13.05.2020г., относно: Съгласие за изменение на действащия план на с. Любен Къравелово, община Аксаково, съгласно задание за ПУП - ПРЗ за УПИ VІІІ – читалище в кв. 51.
 13. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-205/13.05.2020г., относно: Изменение на действащия план на с. Кичево, община Аксаково, област Варна, по отношение на поземлен имот с идентификатор № 37099.505.582 относно кв. 27 между О.Т. 32- О.Т. 33- О.Т. 34, О.Т. 35. 
 14. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-196/12.05.2020г., относно: Одобряване на план–схема към действащия регулационен план на гр. Аксаково за обект: „Външно кабелно електрозахранване 0,4kV от съществуващ ШК до нова РК–3 пред УПИ XIII–2636, кв.90“.
 15. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-197/12.05.2020г., относно: Одобрява план–схема към действащия регулационен план на гр.Аксаково за обект: „Външно кабелно електрозахранване 0,4kV от РК–3 пред УПИ I–541, кв.79, захранена от ТП №10 до нов РК–3 пред УПИ VI–541, кв.93“.

Време за дезинфекция: 14.15 – 14.30часа

 

 

 1. На 21.05.2020г. от 14.30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-184/04.05.2020г., относно: Приемане на отчет за изпълнението на „Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Аксаково за периода 2019-2020 г.“ и „Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Аксаково за периода 2020 -2021 г.“

Време за дезинфекция: 15.00 – 15.15 часа


 

 1. На 21.05.2020г. от 15:15 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет и финанси, инвестиции, проекти и международно сътрудничество” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-208/14.05.2020г. от д-р Л. Попова - Управител на „АМЦСМП-Аксаково“ ЕООД, относно: Резултати от финансовото приключване на първото тримесечие на 2020г. и обяснителна записка за финансовото състояние на дружеството към 31.03.2020г.
 2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-192/11.05.2020г., относно: Получените командировъчни пари за третото и четвъртото тримесечие на  2019 г. от Председателят на Общински съвет – Аксаково.
 3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-193/11.05.2020г. относно: Получените командировъчни пари за първото тримесечие на 2020 г. от Председателят на Общински съвет – Аксаково.
 4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-190/11.05.2020г. относно: Получените командировъчни пари за четвъртото тримесечие на  2019 г. от Кмета на Община Аксаково.
 5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-191/11.05.2020г. относно: Получените командировъчни пари за първото тримесечие на  2020 г. от Кмета на Община Аксаково.
 6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-207/13.05.2020г. относно: Разходване на месечните отчисления по Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.
 7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-194/11.05.2020г. относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за 2020г..
 8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-195/11.05.2020г. относно: Информация за изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и останалите показатели, сделки и операции на Община Аксаково към 31.03.2020г.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                                        /СВ. ДОБРЕВА/

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.