Новини
Заповед № 297/01.05.2020г. - На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал.1, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, въввръзка с обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на РБ извънредно положение и решение за удължаване на срока на обявеното извънредно положение до 13.05.2020г., обнародвано в ДВ, бр.33 от 07.04.2020г., в изпълнение разпорежданията на Заповед № РД–01–248/01.05.2020г. на Министъра на Здравеопазването
02.05.2020

З А П О В Е Д
 
297/01.05.2020г.
гр. Аксаково

 

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал.1, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, въввръзка с обявеното с Решение  от 13.03.2020г. на Народното събрание на РБ извънредно положение и решение за удължаване на срока на обявеното извънредно положение до 13.05.2020г., обнародвано в ДВ, бр.33 от 07.04.2020г., в изпълнение разпорежданията на Заповед № РД–01–248/01.05.2020г. на Министъра на Здравеопазването

 

Н А Р Е Ж Д А М :

І. Разрешава се, считано от 01.05.2020г., посещението за разходки във всички обособени места с паркова среда, горски територии и други природни зони, разположени в населените места и извън тях, на територията на община Аксаково, включително крайбрежната алея и пясъчната ивица по нейното протежение, разположени на територията на с. Осеново (в.з. Кранево), при спазване на следните задължителни противоепидемични правила:

  1. да не се посещават описаните по-горе места при проява на симптоми или съмнения за заболяване;
  2. да се съблюдават всички въведени противоепидемични мерки и указания на лица, изпълняващи служебните си правомощия;
  3. да се спазва социална дистанция от минимум 2,5метра между посетителите от различни семейства, а при словесен контакт с други лица да се носи предпазна маска или друго подходящо средство за покриване на носа и устата;
  4. да не се допуска струпване на групи от много хора на едно място;
  5. при посещения в горските зони да се ползват основните горски пътеки и съществуващите/маркираните горски маршрути и екопътеки;
  6. правенето на пикник е допустимо само за членовете на едно семейство;
  7. да не се използват детски и спортни съоръжени, при наличието на такива;
  8. забрана употребата на алкохол;
  9. изхвърлянето на отпадъци да става само на обозначените места в разставените съдове за битови отпадъци;
  10. да се ползва повод при разхождане на домашни любимци;

ІІ. Ограничителните мерки по пункт І от настоящата заповед са в сила до изричната им отмяна.

ІІІ. Контрол по спазване на въведените ограничения да се осъществява от служителите на отдел „ПБЗНОРК“ при община Аксаково и/или служителите на РУ „Полиция“ – Аксаково.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Надка Симеонова – Секретар на община Аксаково.

Настоящата заповед да се обяви на официалната интернет страница на община Аксаково. да се връчи за сведение и изпълнение на:

 

 

инж. АТАНАС СТОИЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА АКСАКОВО

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.