Съобщения екология
Съобщение за обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6
27.04.2020

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Община Аксаково осигурява обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:  „Производство на зеленчуци и плодове на площ от 7840 кв. м. и изграждане на сондаж за напояване“ в поземлен имот № 67489.55.17, по КККР на с. Слънчево, община Аксаково.

 

 

 

с Възложител: ЗП СТЕФАН ПЕТРОВ

 

ул. „Цани Генчев“ №2, ет.2, ап. 6, гр. Варна, община Варна

 

Информацията е достъпна в Информационния център, в сградата на Община Аксаково: гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев” № 58 б.

Писмени становища, възражения, мнения и др. се приемат в 14-дневен срок, считано от датата на поставяне на настоящото съобщение.

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.