Местност "Терасите”
Местност "Терасите” - № 100.195
23.04.2020

ОБЯВЛЕНИЕ 

                Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че издадена заповед по реда на §4 к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за имот по плана новообразуваните имоти /ПНИ/ на част СО „Терасите”, КР 100, землище гр. Аксаково, община Аксаково.

         Уведомяват се Сийка Карман и всички заинтересовани лица, че е издадена заповед № 11/28.01.2020 г. на Кмета на община Аксаково, на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за утвърждаване оценката на 19 кв.м. придаваема площ към новообразуван имот № 100.195 по ПНИ на част от СО „Терасите”, местност „Терасите”, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-13-7706-376/07.10.2013 г. на Областния управител на област Варна, във връзка със заявление с вх. № УТ 53-95/04.12.2019 г. подадено от Павлинка Калчева.

 

Заповед №11/28.01.2020 г. на Кмета на община Аксаково,  подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й пред Районен съд – Варна.

 

        

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

инж.М.Пискалска

 

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.