Уведомления Дирекция УТ
Съобщение
15.04.2020
СЪОБЩЕНИЕ
 

 

 

           Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), дирекция „Устройство на територията“ - Аксаково, съобщава на Петър Андонов и Емилия Спасова – записани в разписния лист като собственици на УПИ V56 и VII56, кв.3, че е образувана административна преписка, във връзка с постъпило заявление с вх. №УТ48-27/09.03.2020г., подадено от Стоянка Желязкова и Борислава Ненова, с искане за изменение на кадастралния план на с.Припек, общ. Аксаково, обл. Варна, състоящо се в отразяване на регулационните линии на урегулиран поземлен имот (УПИ) VI56 в кв.3 като кадастрални граници, както и отразяване на построената в него сграда,  вследствие на което имоти пл.№56 се заличава и се образуват два имота с нови пл.№№142 и 143 .

 

            На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения по направеното искане и събраните доказателства. Преписката се намира в дирекция „Устройство на територията“ /ет.4 ст.3/ на Община Аксаково.

 

          Забележка: Срокът по АПК започва да тече един месец след отмяна на извънредното положение, съгласно чл.4 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020г.

 

 

 

 

ИНЖ.МАРИЯ ДИМИТРОВА

Директор на дирекция „Устройство на територията”

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.