Уведомления Дирекция ОСССК
Обява
15.04.2020
О Б Я В А
 

На основание чл. 4, ал. 2 от  Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,  Община Аксаково уведомява засегнатата общественост на с. Кичево, общ. Аксаково, че има инвестиционно намерение: „Изработване на проект за ПУП-ПЗ за УПИ VІІ – „спирка и магазин“ в кв. 31, по  плана на с. Слънчево, община Аксаково, целият с площ 2485 /две хиляди четиристотин осемдесет и пет/ кв.м., с цел промяна отреждането на имота от „за спирка и магазин“ на „за обществено обслужване“.

        Територията в обхвата на разработката е публична общинска собственост.

Целта на инвестиционното предложение е да се промяна отреждането на имота от за спирка и магазин на за обществено обслужване.

Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси.

По време на експлоатацията ще се генерират битови отпадъци, които ще се транспортират до компостираща инсталация на „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Варна, Аксаково и Белослав”, землище с. Въглен.

Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.

 

 

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.