Обс - Съобщения
Съобщение за заседание на ПК на 23.04.2020г.
15.04.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е    

 

 

 

 1. На 23.04.2020г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-159/10.04.2020г., относно: Допълнение на „Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Aксаково“.

 

 

Време за дезинфекция: 13.30 – 13.45 часа


 

 1. 2. На 23.04.2020г. от 13:45 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Здравеопазване, социално подпомагане, трудова заетост и екология” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния
ДНЕВЕН РЕД:
 
 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-147/31.03.2020г. от д-р Л. Попова - Управител на „АМЦСМП - Аксаково“ ЕООД, относно: Вземане на решение за пряко договаряне при отдаването под наем на кабинета с прилежащите му части, ползващ се към момента от общо практикуващия д-р Галина Райнова.
 2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-148/01.04.2020г., относно: Приемане на „Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Аксаково за 2021г.“ и „Отчет по изпълнението на годишния план за развитие на социалните услуги в Община Аксаково за календарната 2019г.“
 3. Писмо от г-жа Адриана Григорова - Директор на „Дирекция социално подпомагане“, с вх.№ ОБС-9500-149/03.04.2020г., относно: Приемане на „Общинска програма за закрила на детето за 2020 г.” на Община Аксаково.Време за дезинфекция: 14.30 – 14.45 часа 1. На 23.04.2020г. от 14:45 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет и финанси, инвестиции, проекти и международно сътрудничество” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-172 /14.04.2020г., относно: Разходване на обезпечения за закриване и следексплоатационни грижи на площадката на „Депо за неопасни отпадъци“ в ПИ № 000207, землище на с. Въглен по Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.
 2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-165/14.04.2020г., относно: Изменение на решение за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на инвестиционни проекти, обекти от капиталовата програма на Община Аксаково, в полза на местната общност.

 

 

Време за дезинфекция: 15.15 – 15.30 часа

 

 

4 На 23.04.2020г. от 15:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-160/13.04.2020г., относно: Актуализация на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020 г.“
 2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-161/13.04.2020г., относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост за продажба на 151 кв.м.ид.ч. от УПИ ІІІ-395 в кв. 10 по действащия план на с. Долище, община Аксаково, област Варна, целият с площ 2811 кв.м., по заявление на Маргарита Атанасова, в качеството и на управител на „БУЛГАР МАСТЕР” ЕООД.
 3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-162/13.04.2020г., относно: Отдаване под наем на обособена част „Магазин“ със ЗП 88.00 кв.м. и обособена част „Склад“ със ЗП 50.60 кв.м. от сграда, находяща се в УПИ IX-„читалище и магазин“, кв. 16 по дайстащия план на с. Слънчево, община Аксаково, област Варна, с обща площ 440.00 кв.м..
 4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-166/14.04.2020г., относно: Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, представляващ помещение, с площ 11.20 кв.м. на вторият етаж от сграда „Клуб – компютър” разположена в УПИ ХХІ-947, кв. 22 по действащия план на гр. Аксаково, област Варна.
 5. Докладна записка с вх. № ОБС–9500–169/14.04.2020г., относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ II-общ., кв. 6, целият с площ 1000 кв.м по плана на с. Изворско, община Аксаково, област Варна.
 6. Докладна записка с вх. № ОБС–9500–173/14.04.2020г., относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ: полуподземен етаж с обща площ 85,00 кв.м. от сграда - недействащо училище, изградена в УПИ ІІ-поща, кв. 24 по действащия план на гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна.
 7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-163/13.04.2020г., относно: Съгласие за свързано застрояване на граници с общински имот, за строеж на лятна кухня в УПИ ІІ – общински, кв.14 по плана на с. Доброглед, общ. Аксаково, по Искане от Антоанета Гатева.
 8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-167/14.04.2020г., относно: Изменение на КК и КР за ПИ 12406.50.26 и ПИ 12406.50.41 в землището на с. Въглен, община Аксаково.
 9. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-170/14.04.2020г., относно: Изменение на КК и КР за ПИ с № 54145.25.518 , ПИ с № 54145.25.519 и ПИ с № 54145.25.520 в землището на с. Осеново, община Аксаково.
 10. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-168/14.04.2020г., относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот - публична общинска собственост на „Агенция за социално подпомагане“.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                                         /СВ. ДОБРЕВА/

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.