Уведомления Дирекция ОСССК
Обявление
06.03.2020

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

На основание чл. 26 от АПК, чл. 36, ал. 1, т. 4, чл. 40, ал. 2 и ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 122, ал. 2 от НРПУРОИ на Община Аксаково, въ връзка с постъпило в деловодството на Община Аксаково предложение с вх. № 9400-606/1/06.03.2020 г. от Стоян Колев Савов, се открива процедура по извършване на замяна на следните недвижими имоти:

 

Проектен имот с идентификатор: 12406.50.47 (дванадесет хиляди четиристотин и шест  точка петдесет точка четиридесет и седем) по КККР на с.Въглен, община Аксаково, област Варна, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: за местен път,  целият с площ от 273 (двеста седемдесет и три) кв.м., собственост на Община Аксаково, при граници и съседи ПИ  12406.50.34, ПИ 12406.50.35, ПИ 12406.50.26, ПИ 12406.50.43, ПИ 12406.50.39, ПИ 12406.50.46  и  ПИ 12406.50.45

 

с

 

Проектен имот с идентификатор: 12406.50.45 (дванадесет хиляди четиристотин и шест  точка петдесет точка четиридесет и пет), трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за стопански двор, целият с площ 458 (четиристотин петдесет и осем)  кв.м. по КК и КР на с.Въглен, община Аксаково, област Варна, при граници и съседи: ПИ 12406.50.26,  ПИ 12406.50.43, ПИ 12406.50.47, ПИ 12406.50.40, ПИ 12406.50.46 и ПИ  12406.50.44.

 

Предложението за извършване на замяна ще бъде внесено за разглеждане в Общински съвет – Аксаково на сесията, насрочена през м. април 2020 г.

 

За допълнителна информация: тел. 052 917 996 – Десислава Стоянова – Директор дирекция „Общинска собственост и стопанство, сигурност и контрол”

 

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.