Обс - Съобщения
Съобщение
01.04.2020


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО

 

 

Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 8/26.03.2020г. на Общински съвет – Аксаково е прието следните решения:

 

  • Решение № 8.17/ 26.03.2020г.

 

  1. Разрешава изработване на проект за изменение на действащия план на гр. Аксаково в частта му относно кв.114, кв.112 в частта на УПИ ХХХ-1843, ХХХІ-1844, ХХVІІ-1116 и ХХVІ-1117 и улица м/у ОТ 324-326-328 по действащия ЗРП на гр. Аксаково, съгласно представената скица-предложение по чл.135, ал.2 от ЗУТ.

 

  1. Одобрява представеното задание по чл.125 от ЗУТ, обосноваващо необходимостта от изработване на проект за изменение действащия ЗРП на гр.Аксаково.

 

  1. Всички разходи и такси по изработване, съгласуване, съобщаване и одобряване на ПУП - ПРЗ в обхвата посочен в т.1 от настоящото решение са за сметка на заинтересуваните лица Атанас Пенков Желев, Юлия Николова Добрева и Добромир Николов Калчев.

 

  1. На основание чл.135, ал.6 от ЗУТ спира прилагането на действащия план на населеното място в обхвата на допуснатата разработка.

 

  1. Настоящото решение да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

 

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от с.з. не подлежи на оспорване.

 

 

 

                             

ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВОТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.