Уведомления Дирекция УТ
Съобщение
27.03.2020

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, дирекция „Устройство на територията” - Община Аксаково, област Варна и на основание §4, ал.8 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, съобщава на заинтересованите:

 

  1. ИЛИЯ ИЛИЕВ
  2. ЙОРДАНКА СТОЙНОВА

 

че е издадена Заповед №134/05.03.2020 г. на Кмета на община Аксаково за изменение на действащия кадастрален план на с.Долище, общ.Аксаково, обл.Варна, състоящо се в отразяване на регулационни линии на УПИ ХХІХ107 в кв.22 (по РП) като кадастрални граници и нанасяне на построените в имота сграда, вследствие на което имот пл.№107 се заличава и се образуват два имота с нови пл.№№550 и 551.

 

 

 

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването и.

 

        

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ УТ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.