Обс - Съобщения
Съобщение за заседание на ПК - 19.03.2020
12.03.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 1. На 19.03.2020г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Транспорт и съобщения, обществен ред и законност, противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-103/06.03.2020г., относно: Разглеждане и приемане на „Програма за намаляване риска от бедствия на община Аксаково“.
 2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-105/10.03.2020г., относно: Отчет за дейността на „Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“ /МКБППМН/ към Община Аксаково за календарната 2019 година.

 

 

 1. На 19.03.2020г. от 14:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет и финанси, инвестиции, проекти и международно сътрудничество” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-97/04.03.2020г. от д-р Л. Попова - Управител на АМЦСМП - АксаковоЕООД, относно: Резултати от финансовото приключване на 2019г. и обяснителна записка за финансовото състояние на дружеството към 31.12.2019г. с приложения.
 2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-106/10.03.2020г., относно: Изменение и допълнение на „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково“.
 3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-104/10.03.2020г., относно: Кандидатстване на Община Аксаково пред Фонд “Социална закрила“ за финансиране на проектно предложение по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социалните услуги“
 4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-125/11.03.2020г., относно: Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обществен превоз на пътници по автобусни линии и утвърдени маршрутни разписания от областната транспортна схема на област Варна, от квотата на община Аксаково”
 5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-109/10.03.2020г., относно: Одобряване на структурата на Общинска администрация при община Аксаково.

 

 

 1. На 19.03.2020г. от 14:45 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-107/10.03.2020г., относно: Изменение и допълнение на „Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“.
 2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-108/10.03.2020г., относно: Изменение и допълнение на „Наредбата за разполагане на преместваемите обекти, елементите на градското обзавеждане и рекламно-информационните елементи“.
 3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-110/10.03.2020г., относно: Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г.”.
 4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-112/10.03.2020г., относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост за продажба на 45 кв.м.ид.части от УПИ V-264, кв. 17 по действащия план на с. Въглен, община Аксаково, целият с площ 965 кв.м. по заявление на Десислава Иванова-Кремер.
 5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-111/10.03.2020г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на на урегулиран поземлен имот VI - „за жилищно строителство“., в кв.52, по действащия план на с. Климентово, община Аксаково, целият с площ 894 кв.м.
 6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-115/10.03.2020г., относно: Разглеждане на проект за изменение на действащия план гр. Аксаково.
 7. 7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-113/10.03.2020г., относно: Даване на предварително съгласие за проектиране на пътна връзка на ПИ с идентификатор 37099.42.110 по КК на с. Кичево, общ. Аксаково, по заявление на „Инвест Мар“ ООД, подадено чрез Павел Маринов в качеството му на управител на предприятието.
 8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-114/10.03.2020г., относно: Даване на съгласие за изработване на проект за ПУП-ПП за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 14653.210.2 по КК на с. Ген. Кантарджиево, общ. Аксаково, обл. Варна по заявление на „АЙС“ ЕООД подадено, чрез пълномощник Теодора Христова.
 9. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-116/10.03.2020г., относно: Приемане на предварителен проект на общ устройствен план на община Аксаково от НЕСУТРП.

 

 


 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                                         /СВ. ДОБРЕВА/

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.