Обс - Съобщения
Съобщение
04.03.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО
 

 

Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 007/27.02.2020г. на Общински съвет – Аксаково е прието следните решения:

 

  • Решение № 7.22/ 27.02.2020г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, 124б, ал.5, чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с решение по т.3.7 от Протокол № 3 от 05.02.2020г., Общински съвет – Аксаково

РЕШИ:

Отказва да разреши изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за имот с идентификатор 67489.41.56 по кадастралната карта /КК/ на с.Слънчево, общ.Аксаково, обл.Варна, със следните мотиви:                                                                                                                                                                

Съгласно чл.133, ал.7 от ЗУТ, в процеса на изработване на нов общ устройствен план или на изменение на действащ общ устройствен план, след разглеждане на проекта от експертния съвет към органа, компетентен да одобри плана, може да се допуска създаване на нови и изменение на действащи подробни устройствени планове в случаите, когато:

  1. проектът на новия подробен устройствен план отговаря на предвижданията на проекта за изменение или на проекта за нов общ устройствен план;
  2. проектът за изменение на действащия подробен устройствен план отговаря на предвижданията на проекта за изменение или на проекта за нов общ устройствен план.

 

Към настоящия момент, Община Аксаково процедира изработен общ устройствен план, предвижданията, на който обхващат и територията, в която попада имота, предмет на  заявление вх.№УТ21.4–4/21.01.2020г. Поради това, и според разпоредбата на чл.133, ал.7 от ЗУТ, може да се допуска създаване на нови и изменение на действащи подробни устройствени планове при условие, че проекта за ОУП е разгледан от експертния съвет към органа, компетентен да го одобри,  до която фаза ОУП на общината не е достигнал.

Настоящото решение да се съобщи на заинтересуваното лице по реда на АПК, същото може да се оспорва пред Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

  • Решение № 7.23/ 27.02.2020г.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, 124б, ал.5, чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с решение по т.3.8 от Протокол № 3 от  05.02.2020г., Общински съвет – Аксаково

РЕШИ:

Отказва да разреши изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за имот с идентификатор 67489.41.57 по кадастралната карта /КК/ на с.Слънчево, общ.Аксаково, обл.Варна, със следните мотиви:                                   

Съгласно чл.133, ал.7 от ЗУТ, в процеса на изработване на нов общ устройствен план или на изменение на действащ общ устройствен план, след разглеждане на проекта от експертния съвет към органа, компетентен да одобри плана, може да се допуска създаване на нови и изменение на действащи подробни устройствени планове в случаите, когато:

  1. проектът на новия подробен устройствен план отговаря на предвижданията на проекта за изменение или на проекта за нов общ устройствен план;
  2. проектът за изменение на действащия подробен устройствен план отговаря на предвижданията на проекта за изменение или на проекта за нов общ устройствен план.

 

Към настоящия момент, Община Аксаково процедира изработен общ устройствен план, предвижданията, на който обхващат и територията, в която попада имота, предмет на  заявление вх.№УТ21.4–5/21.01.2020г. Поради това, и според разпоредбата на чл.133, ал.7 от ЗУТ, може да се допуска създаване на нови и изменение на действащи подробни устройствени планове при условие, че проекта за ОУП е разгледан от експертния съвет към органа, компетентен да го одобри,  до която фаза ОУП на общината не е достигнал.

Настоящото решение да се съобщи на заинтересуваното лице по реда на АПК, същото може да се оспорва пред Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

  • Решение № 7.24/ 27.02.2020г.

 

          На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.5, чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с решение по т.3.9 от Протокол №3 от 05.02.2020г., Общински съвет – Аксаково

РЕШИ:

Отказва да разреши изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за имот с идентификатор 54145.219.70 по кадастралната карта /КК/ на с.Осеново, общ.Аксаково, обл.Варна, със следните мотиви:                                             

Съгласно чл.133, ал.7 от ЗУТ, в процеса на изработване на нов общ устройствен план или на изменение на действащ общ устройствен план, след разглеждане на проекта от експертния съвет към органа, компетентен да одобри плана, може да се допуска създаване на нови и изменение на действащи подробни устройствени планове в случаите, когато:

  1. проектът на новия подробен устройствен план отговаря на предвижданията на проекта за изменение или на проекта за нов общ устройствен план;
  2. проектът за изменение на действащия подробен устройствен план отговаря на предвижданията на проекта за изменение или на проекта за нов общ устройствен план.

Към настоящия момент, Община Аксаково процедира изработен общ устройствен план, предвижданията, на който обхващат и територията, в която попада имота, предмет на  заявление вх.№ УТ21.4–6/21.01.2020г. Поради това, и според разпоредбата на чл.133, ал.7 от ЗУТ, може да се допуска създаване на нови и изменение на действащи подробни устройствени планове при условие, че проекта за ОУП е разгледан от експертния съвет към органа, компетентен да го одобри,  до която фаза ОУП на общината не е достигнал.

Настоящото решение да се съобщи на заинтересуваното лице по реда на АПК, същото може да се оспорва пред Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

                             

ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО

 

 Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.