Съобщения
Проект - „Образование и заетост на младежите на община Аксаково“
17.02.2020
„Образование и заетост на младежите на община Аксаково“, с административен договор  № BG05M9OP001-1.082-0001 по процедура BG05M9OP001-1.082 МИГ „Девня-Аксаково“- «Инвестиции в образование и заетост»

 

Община Аксаково стартира нов проект „Образование и заетост на младежите на община Аксаково“, с административен договор  № BG05M9OP001-1.082-0001.

Проектът цели устойчиво интегриране на пазара на труда, предоставяне на възможности за образование и заетост на младежите до 29 г. вкл. изложени на риск от социално изключване, поради неангажираност с трудова дейност, образование или обучение на територията на община Аксаково. За постигане на целта в проектното предложение ще се реализират дейности по повишаване квалификацията на целевата група чрез включване в обучения по професионална квалификация и ключови компетентности. Осигурява се субсидирана заетост до 12 месеца на силно уязвимите лица от целевите групи.

В резултата на изпълнението на проекта 30 лица от целевата група ще преминат обучение по ключови компетентности, професионално обучение и ще бъдат включени в заетост за срок от 12 месеца.

Основните дейности по проекта са организиране и провеждане на мотивационно обучение, обучение по придобиване на три ключови компетентности:

  • Ключова компетентност 3 „Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите“;
  • Ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности“;
  • Ключова компетентност 7 „Инициативност и предприемачество“.

Обучение по придобиване на професионална квалификация "Работник в озеленяването” по специалност  “Озеленяване и цветарство”.

Целевата група по проекта са младежи до 29 г. вкл. с основно и по-ниско образование от силно уязвими групи на пазара на труда (продължително безработни (с регистрация в ДБТ над 12 мес.), хора с трайни увреждания, безработни с ниско образование/под средното/, вкл. и без никаква професия).

За повече информация и въпроси на proekti@aksakovo.net.Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.