Обс - Съобщения
Съобщение за заседание на ПК - 23.01.2020г.
17.01.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   

 

 1. На 23.01.2020г. от 14:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Транспорт и съобщения, обществен ред и законност, противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-12/09.01.2020г., относно: Определяне на представител на Общински съвет - Аксаково в състава на Областния съвет за намаляване риска от бедствия и представители на Общински съвет - Аксаково в състава на Общинския съвет за намаляване риска от бедствия на община Аксаково.
 2. Извършване на проверка на декларации по „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и изготвяне на доклад от извършената проверка във връзка с §5 от ПЗР на наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси /НОРИПДУКИ, обн. дв. 81/2.10.2018г./.

 

 1. На 23.01.2020г. от 14:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Здравеопазване, социално подпомагане, трудова заетост и екология” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-21/15.01.2020г., относно: Доклад на Община Аксаково за 2019г. за изпълнението на Областна стратегия за интегриране на ромите (2012-2020).

 

 1. На 23.01.2020г. от 15:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-10/07.01.2020г., относно: Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2019г.
 2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-15/09.01.2020г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 37099.50.10 по кадастралната карта на с. Кичево, общ. Аксаково по заявление Добринка Узунова, подадено чрез пълномощник Теодора Петрова.
 3. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-16/09.01.2020г., относно: Приемане на „Краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2020-2023г. на Община Аксаково“.

 

 1. На 23.01.2020г. от 15:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет и финанси, инвестиции, проекти и международно сътрудничество ” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния
 
ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-465/12.12.2019г. от д-р Л. Попова - Управител на „АМЦСМП - Аксаково“ ЕООД, относно: Вземане на решение на ОбС – Аксаково за продължаване действието на договора за съвместна дейност между „АМЦСМП - Аксаково“ ЕООД и СМДЛ „ Сити лаб“ ЕООД, считано от 01.01.2020г.
 2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-18/14.01.2020г., относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Аксаково.
 3. Разглеждане на проектобюджет на Община Аксаково за 2020г.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                                         /СВ. ДОБРЕВА/

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.