Уведомления Дирекция ОСССК
Обява
10.01.2020
О Б Я В А
 

На основание чл. 4, ал. 2 от  Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,  Община Аксаково уведомява засегната общественост на с. Орешак, общ. Аксаково, че има инвестиционно намерение: „ПУП – ПУР в частта на кв. 15 по действащия план на с. Орешак, община Аксаково, област Варна, с цел предвиждане на достъп до УПИ ХІ-321,322, чрез проектиране на улица между о.т. 109 и о.т.110”.

Целта на инвестиционното предложение е да се изработи проект за ПУП-ПУР за изменение на действащия план на с. Орешак, община Аксаково в частта му относно кв. 15, като се предвиди достъп до УПИ ХІ-321,322, чрез проектиране на улица между о.т. 109 и о.т.110.

Предвижда се да бъде изградена нова инфраструктура. Няма да има изкопни работи и използване на взрив.

Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси.

По време на експлоатацията ще се генерират битови отпадъци, които ще се транспортират до компостираща инсталация на „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Варна, Аксаково и Белослав”, землище с. Въглен.

Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.