Съобщения екология
Обява
09.01.2020

ОБЯВА

 

Във връзка с чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че има инвестиционно намерение за: „Промяна в начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 67489.41.6 по КК на с. Слънчево, община Аксаково и отреждане на същия за терен за обезвреждане на странични животински продукти“, м-ст „Турските гробища“,с. Слънчево, Община Аксаково

Община Аксаково има инвестиционно намерение „Промяна в начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 67489.41.6 по КК на с. Слънчево, м-ст „Турските гробища“,  общ. Аксаково, общинска публична собственост, с НТП „пасище, мера“ и отреждане на същия за терен за обезвреждане на странични животински продукти“.

 Във връзка с необходимостта от терен за обезвреждане на странични животински продукти и на специфично рискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС, по смисъла на Наредба №22 за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, и на специфично рискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС (Наредба №22), и съгласно дадени предписания от ОДБХ – Варна, Община Аксаково е в процедура за отреждане на посочения имот за тази цел.

С реализацията на инвестиционното предложение ще се промени предназначението на поземлен имот с идентификатор 67489.41.6 по КК на с. Слънчево от „пасище мера“ в „терен за обезвреждане на странични животински продукти“. Теренът ще се ползва при необходимост за нуждите на с. Слънчево, както и на близко разположените населени места.

Площта на имота е 12.533 дка.

Достъп до имота ще се осъществява по полски път, няма необходимост от изграждане на пътна инфраструктура.

Не се предвижда използването на взрив.

При използването на терена ще се извършват изкопни работи. На този етап няма яснота дали ще се извършват строителни дейности.

Инвестиционното предложение (ИП) не противоречи на действащите планове за района. Обектът на инвестиционното намерение e в съответствие с изготвения проект за Общ устройствен план на Община Аксаково.

При използването на терена ще се генерират изкопни земни маси, които в случай, че не могат да се използват на място, ще бъдат транспортирани и използвани по екологосъобразен начин.

Характерът на инвестиционното предложение не предвижда генериране на отпадъчни води.

 

Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.