Съобщения екология
Обява
08.01.2020

ОБЯВА

 

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява засегната общественост на с. Генерал Кантаржиево, че има следното инвестиционно намерение: „Основен ремонт, преустройство и промяна на предназначението на част от сграда – кметство в с. Генерал Кантарджиево, общ. Аксаково, обл. Варна“

Община Аксаково има инвестиционно намерение за извършване на основен ремонт на сградата на кметството в с. Г. Кантраджиево, община Аксаково и преустройство на част от помещенията в музей. За целта е необходимо изготвяне на технически инвестиционен проект / ТИП /за подмяна на стара дървена дограма с нова PVC и алуминиева,  подмяна на вътрешните електро и ВиК инсталации, ремонт на фасадите, вътрешни ремонтни дейности в помещенията, привеждане на санитарните помещения към изискванията за хора в неравностойно положение, изграждане на достъпна среда за хора в неравностойно положение.

Целта е да се приведе сградата на кметството в с. Г. Кантарджиево към съвременните изисквания за енергийна ефективност и достъпна среда на обществените сгради и да се осигурят условия за пълноценно използване на помещенията. Ще бъде подменена старата амортизирана дограма, ще се ремонтират фасадите, ще се извършат необходимите строително-ремонтни дейности в помещенията, относно сградните електрическа и ВиК инсталации.

Не се предвижда изграждане на нова инфраструктура и използването на взрив.

При реализацията на инвестиционното намерение не се предвиждат изкопни дейности.

По време на строително-монтажните работи ще се генерират: строителни отпадъци и битови, които ще бъдат третирани, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.

 

 


 

Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.

 

 


 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.