Уведомления Дирекция УТ
Обявление
07.01.2020

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 18а, ал.10 от АПК,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на Иванка Мрос и Иванка Графчева, че във връзка със заявление с вх.№УТ53.4-5/01.02.2019 г., подадено от Мара Ваицис за изменение на план на новообразуваните имоти /ПНИ/ на  „Старите лозя”, землище гр.Игнатиево, община Аксаково, област Варна, в частта за имот № 500.289 е издадена заповед №209/18.11.2019 г. на Кмета на община Аксаково на основание §4к, ал.8, т.3 и §4к, ал.13, т.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

 

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на АПК в 14-дневен срок от настоящото обявление пред Районен съд Варна.

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

Изготвил:

Г.Йорданова

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.