Уведомления Дирекция УТ
Обявление
07.01.2020

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 18а от АПК ,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на Георги Георгиев, че със заявление с вх.№УТ 53.4-23/1/27.11.2019 г., подадено от Стоян Стоянов е започнало административно производство по изменение на план на новообразуваните имоти /ПНИ/ на  местност „Старите лозя“, землище гр.Игнатиево, одобрен със заповед № РД-11-7706-113/01.04.2011 г. на Областен управител на област Варна, в частта за новообразуван имот №500.48.

На основание чл.34 от АПК заинтересуваните граждани и организации в срок не по дълъг от 14 дни могат да правят писмени искания и възражения.

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

Изготвил:

Г.Йорданова

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.