Уведомления Дирекция УТ
Обявление
07.01.2020

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 18а, ал.10 от АПК,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на Валерия Димитрова, че във връзка със заявление с вх.№УТ53.4-4/22.01.2019 г., подадено от Веселина Дишева за изменение на план на новообразуваните имоти /ПНИ/ на  СО „Доброгледски лозя”, землище с.Доброглед, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед РД-16-7706-67/04.04.2016 г. на областен управител на област Варна, в частта за имот № 501.1020 е издадена заповед №208/18.11.2019 г. на Кмета на община Аксаково на основание §4к, ал.8, т.1 и §4к, ал.13, т.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

 

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на АПК в 14-дневен срок от настоящото обявление пред Районен съд Варна.

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

Изготвил:

Г.Йорданова

 

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.