Съобщения екология
Съобщение
06.01.2020

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Община Аксаково осигурява обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбни кладенци за добив на подземни води за напояване на зелени и тревни площи и други цели“ в ПИ 00182.307.40, 00182.307.36, 00182.307.42, 00182.307.29 по кадастралната карта на гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна.

 

 

с Възложител: ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

 

гр. Варна, община Варна

 

Информацията е достъпна в Отдел „ООС”, ет. 6, стая № 3, в сградата на Община Аксаково: гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев” № 58 б.

Писмени становища, възражения, мнения и др. се приемат в 14-дневен срок, считано от датата на поставяне на настоящото съобщение.

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.