Уведомления Дирекция УТ
Съобщение
19.12.2019
СЪОБЩЕНИЕ
 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), уведомяваме:

 

  1. МАРИН МАРИНОВ
  2. ХРИСТИНА МАРИНОВА
  3. ТОДОР АРХОНДИЕВ

 

че е образувана административна преписка по повод постъпило заявление с вх. №УТ48-108/01.11.2019г. от Данаил Петров, чрез пълномощник Веселина Иванова, с искане за изменение на кадастралния план на с.Орешак, общ. Аксаково, обл. Варна, състоящо се в отразяване на регулационните линии на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХI130 в кв.37 като кадастрални граници, както и отразяване на построената в него жилищна сграда,  вследствие на което имоти пл.№№130 и 301 се заличават и се образуват три имота с нови пл.№№440, 441 и 442 .

 

 

 

            На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

    

 

    

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

Директор на дирекция „Устройство на територията“

 

 

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.