Обс - Съобщения
Съобщение за заседание на ПК на 12.12.2019г.
05.12.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е    


 1. На 12.12.2019г. от 12:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-441/02.12.2019г., относно: Годишен отчет за изпълнението на концесионните договори за 2019г.
 2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-431/28.11.2019г., относно: Приемане на „Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2020 – 2023г.“
 3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-436/29.11.2019г., относно: Разпределение на пасища, мери и ливади – публична общинска собственост за общо и индивидуално ползване и условията за отдаване под наем  за стопанската 2020-2021 година 
 4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-437/29.11.2019г., относно: Приемане на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020година.“
 5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-440/02.12.2019г., относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор № 37099.505.616 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кичево, община Аксаково, област Варна, целият с площ 752 кв.м.
 6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-438/29.11.2019г., относно: Съгласие за изменение на действащия план на с. Слънчево, община Аксаково.
 7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-444/03.12.2019г., относно: Съгласие за допускане изработване на проект за изменение на действащия план на с. Генерал Кантарджиево, община Аксаково.
 8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-447/04.12.2019г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 32278.89.2 по кадастралната карта на гр. Игнатиево, общ. Аксаково по заявление на Ганчо Кирилов и Веселин Кирилов.
 9. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-448/04.12.2019г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 32278.89.71 по кадастралната карта на гр. Игнатиево, общ. Аксаково по заявление на „Крис ойл транс“ ЕООД подадено, чрез пълномощник Георги Манушкин.
 10. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-449/04.12.2019г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за изграждане на пътна връзка на ПИ с идентификатор 37099.45.102 по КК на с. Кичево, общ. Аксаково по заявление на Румяна Тодорова.

 


 1.  На 12.12.2019г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. 1. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-442/03.12.2019г., относно: План - прием за учебната 2020/2021 година.
 2. 2. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-443/03.12.2019г., относно: Предложение за Програма за развитие на читалищната дейност в Община Аксаково през 2020 година.
 3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-452/05.12.2019г., относно: „Приемане на Наредба за условията и редът за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност на територията на Община Аксаково“.

 1. На 12.12.2019г. от 14:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по Временната комисия” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Актуализация на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Аксаково.

 

 

 1. На 12.12.2019г. от 15:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет и финанси, инвестиции, проекти и международно сътрудничество” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-435/29.11.2019г., относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Аксаково.
 2. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-451/05.12.2019г., относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за 2019г.
 3. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-433/28.11.2019г., относно: Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2020 год. на територията на Община Аксаково.
 4. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-446/04.12.2019г., относно: Частично освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци на юридически лица, собственици на недвижими имоти на територията на община Аксаково за 2020 г.
 5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-445/03.12.2019г., относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за километър пробег.

 

 

           

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                                         /СВ. ДОБРЕВА/

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.