Обс - Съобщения
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ
28.11.2019С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО

 

 

Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 3/26.11.2019г. на Общински съвет – Аксаково са приети следните решения:

 

 • Решение № 3.1/ 26.11.2019г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет - Аксаково

РЕШИ:

 1. Разрешава изработване на  проект  за  подробен  устройствен  план – план  за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ с проектен идентификатор 67489.127.133 /образуван от ПИ с идентификатори 67489.127.5 и 67489.127.6/ с площ 19.364 дка  по кадастралната карта на с.Слънчево, общ.Аксаково, с цел установяване начин, характер и параметри на застрояване и конкретно отреждане на имота за „производствена, складова, административна, търговска и обслужваща дейност“.
 2. Одобрява представеното задание по чл. 125 от ЗУТ, обосноваващо необходимостта от изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ с проектен идентификатор 67489.127.133 /образуван от ПИ с идентификатори 67489.127.5 и 67489.127.6/ с площ 19.364 дка по кадастралната карта на с. Слънчево, общ. Аксаково, с цел установяване начин, характер и параметри на застрояване и конкретно отреждане на имота за „производствена, складова, административна, търговска и обслужваща дейност“.

       

ПУП-ПЗ да се изработи и да се внесе в община Аксаково в обем и съдържание съгласно Наредба  №8 от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове в срок до една година от датата на вземане на настоящото решение. Същият да е придружен с планове-схеми за водоснабдяване, канализация, електрификация, за комуникационно-транспортната мрежа и др. съгласно изискванията на чл. 108, ал. 2  от ЗУТ.

 

Да се представят становища на основание чл. 128, ал. 6 от ЗУТ за съгласуване на проекта за подробен устройствен план от заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост и със специализираните контролни органи по реда на чл. 127, ал. 2 от с.з., включително становище на РИОСВ, Здравно заключение съгласно чл. 18, ал. 1 от Наредба № 36 от 21.07.2009г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол.

 

 • Решение № 3.17./ 26.11.2019г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 59, ал. 2 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5,              чл. 124б, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, Общински съвет - Аксаково

РЕШИ:

 1. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 54145.2.707 по кадастралната карта на с. Осеново с цел застрояване на имота без промяна на неговото предназначение, с конкретното отреждане.
 2. Одобрява представеното от Константин Христов Георгиев задание по чл. 125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 54145.2.707 по кадастралната карта на с. Осеново, общ. Аксаково, с цел застрояване на имота без промяна на неговото предназначение.

 

ПУП-ПЗ да се изработи и да се внесе в община Аксаково в обем и съдържание съгласно Наредба  № 8 от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове в срок до една година от датата на вземане на настоящото решение.

 

Да се представят становища на основание чл. 128, ал. 6 от ЗУТ за съгласуване на проекта за подробен устройствен план от заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост и със специализираните контролни органи по реда на чл. 127, ал. 2 от с.з., включително и становище на РИОСВ, Здравно заключение съгласно чл. 18, ал. 1 от Наредба № 36 от 21.07.2009г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол.

 

 • Решение № 3.18./ 26.11.2019г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, чл. 124а, ал. 1 и      ал. 5, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет - Аксаково

РЕШИ:

 1. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на кабелна линия 20/0.4кV за имот с идентификатор 40590.33.5 по КК на с. Куманово, общ. Аксаково, с териториален обхват: имот с идентификатор 40590.33.184 – селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост.
 2. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на кабелна линия 20/0.4кV за имот с идентификатор 40590.33.5 по КК на с. Куманово, общ. Аксаково, придружено от опорен план.

 

ПУП-парцеларния план да се изработи при спазване на изискванията, определени в  Наредба  № 8 от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове, ЗУТ и другите приложими нормативни актове и задание за изработване на ПУП, като следва да се внесе в община Аксаково в срок до една година от датата на вземане на настоящото решение. Същият да съдържа регистри на засегнатите от трасето поземлени имоти, с подробно описани  НТП, категория, собственост, площ и дължина на трасето. 

 

Проектът за ПУП да бъде съгласуван със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост и със специализираните контролни органи по реда на чл. 128, ал. 6, във връзка чл. 127, ал. 2 от ЗУТ преди внасяне за приемане и одобряване, включително становище на РИОСВ и Здравно заключение съгласно чл. 18, ал. 1 от Наредба            № 36 от 21.07.2009г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол.  

 

 • Решение № 3.19./ 26.11.2019г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Аксаково

 

РЕШИ:

 1. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на пътна връзка за имот с идентификатор 32278.50.5 по КК на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, с териториален обхват: имот с идентификатор 32278.50.5 – нива – собственост на възложителя.
 2. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на пътна връзка за имот с идентификатор 32278.50.5 по КК на гр. Игнатиево, общ.Аксаково, придружено от опорен план.

 

ПУП-парцеларния план да се изработи при спазване на изискванията, определени в  Наредба  № 8 от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове, ЗУТ и другите приложими нормативни актове и задание за изработване на ПУП, като следва да се внесе в община Аксаково в срок до една година от датата на вземане на настоящото решение. Същият да съдържа регистри на засегнатите от трасето поземлени имоти, с подробно описани  НТП, категория, собственост, площ и дължина на трасето. 

 

Проектът за ПУП да бъде съгласуван със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост и със специализираните контролни органи по реда на             чл. 128, ал. 6, във връзка чл. 127, ал. 2 от ЗУТ преди внасяне за приемане и одобряване, включително становище на РИОСВ и Здравно заключение съгласно чл. 18, ал. 1 от Наредба           № 36 от 21.07.2009г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол.

 

 • Решение № 3.20./ 26.11.2019г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 59, ал. 2, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 124б, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, Общински съвет - Аксаково

РЕШИ:

 1. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 37099.31.1 по кадастралната карта на с. Кичево с цел застрояване на имота без промяна на неговото предназначение, с конкретното отреждане.
 2. Одобрява представеното от Силвия Стефанова Сълкова задание по чл. 125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 37099.31.1 по кадастралната карта на с. Кичево, общ. Аксаково, с цел застрояване на имота без промяна на неговото предназначение.   

 

ПУП-ПЗ да се изработи и да се внесе в община Аксаково в обем и съдържание съгласно Наредба  № 8 от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове в срок до една година от датата на вземане на настоящото решение. Същият да е придружен с планове-схеми за водоснабдяване, канализация, електрификация, за комуникационно-транспортната мрежа и др. съгласно изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ.

 

Да се представят становища на основание чл. 128, ал. 6 от ЗУТ за съгласуване на проекта за подробен устройствен план от заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост и със специализираните контролни органи по реда на чл. 127, ал. 2 от с.з., включително и становище на РИОСВ, Здравно заключение съгласно чл. 18, ал. 1 от Наредба № 36 от 21.07.2009г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол.

 

 

 • Решенията не подлежат на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

 

 

                             

ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.