Уведомления Дирекция УТ
Съобщение
22.11.2019

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, дирекция „Устройство на територията” - Община Аксаково, област Варна и на основание §4, ал.8 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, съобщава на :

 

  1. СТАНКА ГЕОРГИЕВА
  2. ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ
  3. КРАСИМИРА ГОРГИЕВА

 

че е издадена Заповед №714/ 23.10.2019г. на В.И.Д.Кмет на община Аксаково за изменение на действащия кадастрален план на с.Засмяно, общ.Аксаково, обл.Варна, състоящо се в отразяване на регулационните линии на урегулиран поземлен имот (УПИ) V60 в кв.32 като кадастрални граници и нанасяне на построената в имота сграда, вследствие на което имоти пл.№№60 и 61 се заличават и се образуват четири  имота с нови пл.№№165,166, 167 и 168.

 

 

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването и.

 

        

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ УТ

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.