Уведомления Дирекция УТ
Обявление
27.11.2019
ОБЯВЛЕНИЕ
 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл.26 ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство за издаване на скица за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена проверка за УПИ VIІ-221 и УПИ IV-221, кв.50 находящи се в с. Любен Каравелово, община Аксаково, област Варна.

            Уведомяват се управителя на фирма „Тесс Дрийм“ ООД  и всички заинтересувани лица, че е започнало административно производство във връзка със заявление с вх. № УТ1-971/19.11.2019г., подадено от Станислав Добрев чрез адвокат Емилия Любомирова Сидерова, относно  УПИ VIІ-221 и УПИ IV-221, кв.50 по кадастралния и регулационен план на с.Любен Каравелово, община Аксаково, област Варна, одобрен със Заповед №220/08.05.1991г.  за улична регулация и за дворищна регулация и ще завърши с издаване на исканата скица.

 

           

        

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

Хр.Тодорова

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.