Уведомления Дирекция ОСССК
Обявление
26.11.2019

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Във връзка с разпоредбите на чл. 26, във връзка с чл. 18а от Административнопроцесуалния кодекс, Дирекция „Общинска собственост и стопанство, сигурност и контрол” при Община Аксаково, област Варна уведомява  Бисер Иванов, Себат Мехмедова, Емине Мехмедали, Ширин Ибрямова,  Емине Мустафова, Ахмед Ахмед, Севин Юсуфова, Синан Хюсеинов, Сунай Хюсеинов, Зия Ахмедов и  Хюсеин Ибрямов, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за Поземлен имот с идентификатор 30363.20.60 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Засмяно, община Аксаково.

В кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Засмяно имота е записан на Февжет  Мехмедов.

Производството е по инициатива на Милят Мехмедова и Севгин Ибрямов и на основание чл. 34, ал. 3 от АПК в седемдневен срок можете да правите писмени искания и възражения.       

 

 

 

 

 

ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ОСССК

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.