Съобщения екология
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
25.11.2019
ОБЯВА
 

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява засегната общественост на с. Генерал Кантаржиево, че има следното инвестиционно намерение: „Благоустрояване и изграждане на детска площадка в УПИ I-„за обществено ползване“, кв. 35“, землище с. Генерал Кантарджиево, община Аксаково

Община Аксаково има инвестиционно намерение за благоустрояване на УПИ І за читалище, и изграждане на площадка за игра на открито в с.Ботево, община Аксаково. Община Аксаково има инвестиционно намерение за извършване на благоустрояване и изграждане на детска площадка в УПИ I-„за обществено ползване“, кв. 35  по плана на с. Генерал Кантаржиево, общ. Аксаково, съгласно действащата нормативна уредба.

Целта на инвестиционното намерение е да се благоустрои горецитирания имот като се поставят съоръжения за игра, отговарящи на Наредба №1 от 12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра и се озеленят прилежащите площи. С изготвянето на проекта ще се определи вида на съоръженията за игра, както и вида и дебелината на настилките под тях, както и вида на растенията за озеленяване. След изпълнение на предвидените в инвестиционния проект дейности, ще се постигне основно обновяване на имота, ще се постигне подобряване на жизнения и културен стандарт на населението в с. Генерал Кантаржиево.

С реализацията на инвестиционното предложение ще се благоустрои УПИ I-„за обществено ползване“, кв. 35“ по плана на с. Генерал Кантаржиево, общ. Аксаково. Не се предвижда изграждане на нова инфраструктура и ползването на взрив.

При реализацията на инвестиционното намерени се предвиждат изкопни дейности съгласно проектните решения с дълбочина от 20 - 30см

По време на строително-монтажните работи ще се генерират: строителни отпадъци, изкопни земни маси и битови, които ще бъдат третирани, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.

 


 

Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.