Обс - Съобщения
Съобщение за заседание на ПК на 21 и 22.11.2019г.
15.11.2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 1. На 21.11.2019г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет и финанси, инвестиции, проекти и международно сътрудничество” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-389/07.11.2019г. от д-р Л. Попова - Управител на „АМЦСМП-Аксаково“ ЕООД, относно: Резултати от финансовото приключване на деветмесечието на 2019г. и обяснителна записка за финансовото състояние на дружеството към 30.09.2019г.
 2. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-394/12.11.2019г., относно: Информация за изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и останалите показатели, сделки и операции на Община Аксаково към 30.09.2019г.
 3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-393/12.11.2019г., относно: Получени командировъчни пари за третото тримесечие на 2019г. на Кмета на Община Аксаково.
 4. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-406/13.11.2019г., относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за 2019г.
 5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-390/08.11.2019г., относно: Разходване на месечните отчисления по Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци - по чл. 24, ал. 1, т. 2 от Наредбата.
 6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-391/08.11.2019г., относно: Разходване на месечните отчисления по Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци - по чл. 24, ал. 1, т. 3 от Наредбата.
 7. Писмо с вх.№ ОБС-9500-412/14.11.2019г., относно: Определяне на делегат на Общински съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.
 8. Определяне представител на Община Аксаково в Общото събрание на „ВиК” ООД – Варна и в Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД.
 9. Писмо с вх.№ ОБС-9500-413/14.11.2019г., относно: Даване мандат на представителя на Община Аксаково в асоциацията на обособена територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД – Варна за участие в общото събрание по обявения дневен ред.
 10. Писмо с вх.№ ОБС-9500-414/14.11.2019г., относно: Определяне на представител на Общински съвет – Аксаково в Областния съвет за развитие на Област Варна.
 11. Определяне на Представител на Община Аксаково в Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна” АД – гр. Варна.

 

 

 

 1. На 21.11.2019г. от 15:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния
 
ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-407/13.11.2019г., относно: Актуализация на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019г.“
 2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-410/13.11.2019г., относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост за продажба на 260 кв.м. ид. части - общинска собственост, от УПИ Х - резервен терен, кв. 14 по действащия план на с. Новаково, община Аксаково, целият с площ 2515 кв.м. по заявление на Ния Петрова.
 3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-409/13.11.2019г., относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост за продажба на 14 кв.м.ид.ч. от новообразуван имот № 501.1303, по плана на новообразуваните имоти на местност „Доброгледски лозя“ /селищно образувание/, целият с площ 548 кв.м. по заявление на Иванка Лефтерова.
 4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-408/13.11.2019г., относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 25 000 кв.м. ид.ч. от имот с идентификатор 30363.22.615, целият с площ 249 347 кв .м.
 5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-395/12.11.2019г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ с проектен идентификатор 67489.127.133 /образуван от ПИ с идентификатори 67489.127.5 и 67489.127.6/ по кадастралната карта на с. Слънчево, общ. Аксаково по заявление „Илтекс“ ЕООД подадено чрез пълномощник Венцислав Маринов Неделчев.
 6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-396/12.11.2019г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП - ПЗ за ПИ с идентификатор 54145.2.707 по кадастралната карта на с. Осеново, общ. Аксаково по заявление Константин  Георгиев .
 7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-397/12.11.2019г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за изграждане на кабелна линия за имот с идентификатор 40590.33.5 по КК на с. Куманово, общ. Аксаково по заявление Климент Делев в качеството му на управител на „Ауто Партс 07“ ЕООД.
 8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-403/13.11.2019г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за изграждане на пътна връзка за имот с идентификатор 32278.50.5 по КК на гр. Игнатиево, общ. Аксаково по заявление на „АЛД-Паркове и градини“ ЕООД чрез пълномощника си Георги Михайлов.
 9. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-404/13.11.2019г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП - ПЗ за ПИ с идентификатор 37099.31.1 по кадастралната карта на с. Кичево, общ. Аксаково по заявление на Силвия Сълкова.

      10.Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-405/13.11.2019г., относно: Одобрява представения подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: „Кабелна линия с ниско напрежение от кабелен шкаф ШК пред ПИ 37099.42.235, м-ст „Ташлъ Пунар“, с. Кичево, обл. Варна по заявление на „Електроразпределение Север“ АД чрез пълномощник Стелиана Иванова.

 

 

 1. На 22.11.2019г. от 15:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по Временната комисия” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Актуализация на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Аксаково.

           

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                                         /СВ. ДОБРЕВА/

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.