Уведомления Дирекция УТ
Обявление
07.11.2019

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл.26 ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство за издаване на скица за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена проверка за УПИ VIІ-160, кв.13 находящо се в с. Изворско, община Аксаково, област Варна.

            Уведомяват се: наследниците на Иван Георгиев Ангелов  и всички заинтересувани лица, че е започнало административно производство във връзка със заявление с вх. № УТ1-903 /22.10.2019 г., подадено от Митко Бянов /чрез Васил Бянов/, относно УПИ VII-160, кв.13 по кадастралния и регулационен план на с.Изворско, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №259/25.02.1988г. на Председателя на ОНС-Варна и ще завърши с издаване на исканата скица.

 

           

        

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

Хр.Тодорова

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.