Уведомления Дирекция УТ
Съобщение
30.10.2019

Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с  чл.26, ал.1 и ал.2 от АПК, съобщава на:

 

 

  1. КАЛИН ЧЕРНЕВ
  2. ГЕОРГИ ЧЕРНЕВ

 

 

че по повод заявление с вх.№У48-83/03.09.2019г., подадено от Еско Асански, с искане за изменение на кадастралния план на с.Генерал Кантарджиево , общ. Аксаково, обл. Варна, състоящо се в отразяване на регулационните линии на урегулиран поземлен имот(УПИ) VІІ106 в кв.38 като кадастрални граници и отразяване на построената в имота сграда.

          Съгласно скицата-проект, имот с пл.№106 се заличава и се образуват два имота с нови пл.№№539 и 540.

 

            Преписката може да бъде разгледана в техническа служба на Община Аксаково - ет.4, ст.3 в 7дневен срок от настоящото съобщение.

           

                

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

Директор на дирекция „Устройство на територията”

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.