Съобщения екология
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
23.10.2019

ОБЯВА

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че има инвестиционно намерение за „Основен ремонт на общинска сграда "здравен дом" в парцел II, кв.22 по плана на с. Л. Каравелово, община Аксаково“.

Община Аксаково има инвестиционно намерение за извършване на основен ремонт на общинската сграда "здравен дом" в с. Любен Каравелово, община Аксаково. Сградата е едноетажна с приблизителна застроена площ 174.00 кв.м. Построена е преди повече от 40 години по традиционния за времето си начин. Строителството е извършено по монолитен начин със стоманобетонен скелет и тухлени преградни зидове. Покривът е дървен, многоскатен, изцяло компрометиран. Отводняването е свободно. Част от дограмата е подменена с PVC, a останалата е дървена еднослойна.  Част от фасадите са ремонтирани, но останалите са в окаяно състояние изпълнени с гладка вароциментова мазилка. Необходим е вътрешен ремонт на помещенията.

Целта е да се приведе общинската сграда "здравен дом" към действащите нормативни изисквания в областта на здравеопазването, като се подобри материално - техническата база и се осигурят по-добри условия за експлоатация. Ще бъде направен основен ремонт на покрива, подмяна на старата дървена дограма с нова PVC и алуминиева, подмяна на ел. инсталацията на сградата и извършване на вътрешен ремонт на помещенията / боядисване с латекс по стени и тавани, подмяна подови  настилки и др./

Не се предвижда изграждане на нова инфраструктура и използването на взрив.

При реализацията на инвестиционното намерение не се предвиждат изкопни дейности.

Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси. По време на изпълнение на строително-ремонтните дейности ще се използват традиционни природни ресурси – пясък, вода и др.

По време на строително-монтажните работи ще се генерират: строителни отпадъци и битови, които ще бъдат третирани, съгласно изискванията на Закон за
управление на отпадъците.

- код 17 09 04 - смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03.

- код 17 01 07 - смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06.

Строителните отпадъци ще се транспортират до система за рециклиране на строителни отпадъци и/или до депо за неопасни отпадъци.

Битовите отпадъци, генерирани главно от работниците по време на строително монтажните работи, ще постъпват в организираната система за сметосъбиране и сметоизвозване на Община Аксаково, в частност на с. Любен Каравелово.

 

Реализацията на ИП няма да окаже трансгранично въздействие.

Характерът на инвестиционното предложение не предвижда емисии на вредни вещества във въздуха.

 

 

Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.