Съобщения
Обявление
14.10.2019
ДЕТСКА ГРАДИНА
„Добри Чинтулов“
село Въглен

 

                                                                                

Изх. № /14. 10. 2019 г.

Адрес:  

с.Въглен

общ. Аксаково

обл. Варна

 

 

 
ОБЯВЛЕНИЕ
за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен
плод” и Схема „Училищно мляко”

На основание чл.4, ал.5, т.6 и чл.13б, чл.13в и чл.Зг от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко", с оглед осигуряване прилагането на схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в Детска градина „Добри Чинтулов“, с. Въглен, за период от три учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и  2021/2022 година.

ОБЯВЯВАМ:

 1. Откривам процедура за избор на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" за период от три учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 година.
 2. Определям:
 3. Cрok за набиране на предложения - 7(седем) работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на детската градина.
 4. Брой деца от детската градина, попадащи в целевата група по схемите— 30.
 5. Учебни години за изпълнение на доставките- 2019/2020 г., 2020/2021 г., 2021/2022 г
 6. Максимален брой доставки за всяка учебна година:
 • По схема „Училищен плод” - 46 доставки, като броят на доставките за всяка учебна година се определя от изпълнителния директор на ДФЗ в срок до 21 октомври, съобразно прогнозата за бюджета по Схемата „Училищен плод”;
 • По схема „Училищно мляко” - 50 доставки, като броят на доставките за всяка учебна година се определя от изпълнителния директор на ДФЗ в срок до 21 октомври, съобразно прогнозата за бюджета по Схемата „Училищно мляко”.

 

б. Изисквания към участниците и приложими документи към предложенията:

По схема „Училищен плод”:

 1. Да представят предложение за доставка на плодове и зеленчуци по схемата, включени в списъка по Приложение № 1а на Наредбата.
 2. Да предоставят регистрационен/ни номер/а на обект/и за производство и/или търговия с храни по чл.12 от Закона за храните.
 3. Предоставяне на договор, предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл.9, ал.1 за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на земеделски стопани, в който се посочва регистрационния номер на земеделския стопанин.

 

По схема „Училищно мляко”:

 1. Да представят предложение за доставка на мляко и млечни продукти по схемата, включени в списъка по Приложение № 3 на Наредбата.
 2. Да предоставят регистрационен/ни номер/а на транспортното/ите средство/а по чл.10, ал.4.
 3. Предоставяне на копие на сертификати за производство по БДС на млечните продукти, които ще бъдат доставяни.
 4. Предоставяне на договор, предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл.10 за заявителите по чл.13, ал.1, т.2.
 5. Представяне на писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство, отговарящи на изискванията на чл.10 за заявителите по чл.13, ал.1, т.З.
 6. Предоставяне на мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл.10, ал.1, 3 и 5.
 • Одобрявам образец на Предложение за доставка на продукти по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко". Представените документи по схемите трябва да бъдат в оригинал или копие със заверка „Вярно с оригинала” и подпис на лицето заявител, което подава предложението. Заявителите представят лично или чрез упълномощен представител предложенията в учебното заведение. Предложения, постъпили след срока не се разглеждат.
 1. Определяне на заявители по схемите: След изтичане на срока за набиране на предложения комисия, назначена със заповед на директора на учебното заведение, разглежда постъпилите предложения и извършва избор на заявител въз основа на поне три предложения за доставка на продуктите, като поне едно от предложенията трябва да е от земеделски производител. Когато в срока не са постъпили три предложения или липсва предложение от земеделски производител, комисията извършва избора въз основа на получените в определения срок предложения. Комисията отправя писмено мотивирано предложение към директора за избор на заявител по схемите. Директорът определя със заповед заявител по съответната схема въз основа на писмените предложения. Директорът на училището предава заповедта на избрания заявител по схемата и копие от представените от него документи към представеното предложение. Заповедта се публикува на интернет страницата на училището.

Настоящото обявление да бъде публикувано на интернет страницата на община Аксаково до 21.10.2019 г.

Кристина Костадинова

Директор на ДГ „Добри Чинтулов“

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.