Уведомления Дирекция УТ
Уведомление - Людмила Колева
09.10.2019


На основание §4 от ДР на ЗУТ, във връзка с чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от АПК уведомявам:

 

  1. Людмила Атанасова Колева

Постоянен адрес: гр. Димитровград, общ. Димитровград, обл. Хасково,

ул. „3–ти март“ №12, ет.2, ап.7;

 

Че от Главния архитект на Община Аксаково е издадено Разрешение за строеж за обект: „Пристройка и надстройка на вилна сграда и водопроводно отклонение“, находящ се в ПИ с идентификатор 37099.501.265 по КККР на с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна, като отклонението преминава през ПИ с идентификатор 37099.501.264 по КККР на с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна.

  Издаденото разрешение за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност при условията и реда на чл.215, ал.1 от ЗУТ. Жалбата се подава в 14–дневен срок от обявяването на настоящото разрешение за строеж, чрез Главния архитект на община Аксаково до Административен съд – Варна.

Одобреният инвестиционен проект и издаденото разрешение за строеж, могат да бъдат разгледани в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.7, в приемният ден на Дирекция УТ, които е всеки вторник от 09.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 16.00ч.


СЪГЛАСУВАЛ:…………………                                                                                                                      

/арх.Ст. Петков - Главен архитект на община Аксаково/       

                       

 

ПОДГОТВИЛ:…………………

/арх.Вл. Лалов - ст.експерт „Архитектура/       
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.