Уведомления Дирекция УТ
Съобщение
07.10.2019

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

            На основание чл.61, ал.3 от АПК и във връзка с разпоредбите на §4, ал.8 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016г., в сила от 13.01.2017г., за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри към чл.31 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР ), дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, съобщава на :

 

1.ХРИСТО НИКОЛОВ

 

          че е издадена заповед на Кмета на община Аксаково №594/09.09.2019г.  за изменение по чл.51, ал.1, т.1 и т.2 от ЗКИР на кадастралния план на с.Куманово, общ.Аксаково, обл. Варна, състоящо се в отразяване на регулационните линии на УПИ XIIІ260 в кв.29 като кадастрални граници и на построената в него  еднофамилна жилищна сграда на два етажа, вследствие на което имот пл.№260 се заличава и се образуват два имота с нови пл.№418 и 419.

           Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК пред Административен съд-Варна в 14-дневен от публикуването на настоящото съобщение.

            Одобрената преписка може да бъде разгледана в техническа служба на Община Аксаково - ет.4, ст.3.

           

 

 

 

           

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  УТ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.