Уведомления Дирекция УТ
Съобщение
02.10.2019

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

           Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с  чл.26, ал.1 и ал.2 от АПК, съобщава на:

 

 

  1. ДИАНА СТОЯНОВА
  2. МАРИЯНА КОЛЕВА
  3. СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ
  4. СЕВДАЛИНА ГЕОРГИЕВА

 

 

 

че по повод заявление с вх.№УТ48-62/09.07.2019г., подадено от Пенка Патрикова, Николай Николов и Стефка Николова, е образувана административна преписка за изменение на кадастралния план на гр.Аксаково, обл. Варна,  състоящо се в отразяване на регулационните линии на УПИ І359 в кв.12 като кадастрални граници, както и отразяване на построената в него жилищна сграда, вследствие на което, имот пл.№359 се заличава и се образуват два имота с нови пл.№№2239 и 2240.

            В 7-дневен срок от настоящото съобщение, преписката може да бъде разгледана в техническа служба на Община Аксаково - ет.4, ст.3.

                    

 

 

 

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

Директор на дирекция „Устройство на територията”

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.