Обс - Съобщения
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ
27.09.2019ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО

 

 

 

Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 054/24.09.2019г. на Общински съвет – Аксаково са приети следните решение:

 

  • Решение № 54.12/ 24.09.2019г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 и  чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Аксаково

РЕШИ:

  1. Разрешава изработване на  проект  за  подробен  устройствен  план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 11702.50.8 по кадастралната карта на с. Водица, общ. Аксаково, с цел делба на имота и установяване начин, характер и параметри на застрояване с конкретно отреждане на имотите „за складова дейност“.   
  2. Одобрява представеното от „ЕКО ПАРК ИНВЕСТ“ ЕООД задание по чл. 125 от ЗУТ, обосноваващо необходимостта от изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 11702.50.8 по кадастралната карта на с. Водица, общ. Аксаково, с цел делба на имота и установяване начин, характер и параметри на застрояване с конкретно отреждане на имотите „за складова дейност“.

 

ПУП-ПЗ да се изработи и да се внесе в община Аксаково в обем и съдържание съгласно Наредба  № 8 от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове в срок до една година от датата на вземане на настоящото решение. Същият да е придружен с планове-схеми за водоснабдяване, канализация, електрификация, за комуникационно-транспортната мрежа и др. съгласно изискванията на чл. 108, ал. 2  от ЗУТ.

Да се представят становища на основание чл. 128, ал. 6 от ЗУТ за съгласуване на проекта за подробен устройствен план от заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост и със специализираните контролни органи по реда на чл. 127, ал. 2 от с.з., включително и становище на РИОСВ, Здравно заключение съгласно чл. 18, ал. 1 от Наредба № 36 от 21.07.2009г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен.

 

 

  • Решение № 54.13/ 24.09.2019г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 и  чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Аксаково

РЕШИ:

  1. Разрешава изработване на  проект  за  подробен  устройствен  план – план  за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 14653.210.2 по КК на с. Ген. Кантарджиево, общ. Аксаково, с цел делба на имота и установяване начин, характер и параметри на застрояване с конкретно отреждане на имотите “за складова дейност“ и „за техническа инфраструктура“. 
  2. Одобрява представеното от „АЙС“ ЕООД задание по чл. 125 от ЗУТ, обосноваващо необходимостта от изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 14653.210.2 по КК на с. Ген. Кантарджиево, общ. Аксаково, с цел делба на имота и установяване начин, характер и параметри на застрояване с конкретно отреждане на имотите “за складова дейност“ и „за техническа инфраструктура“.

 

       ПУП-ПЗ да се изработи и да се внесе в община Аксаково в обем и съдържание съгласно Наредба  № 8 от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове в срок до една година от датата на вземане на настоящото решение. Същият да е придружен с планове-схеми за водоснабдяване, канализация, електрификация, за комуникационно-транспортната мрежа и др. съгласно изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ.

Да се представят становища на основание чл.128, ал.6 от ЗУТ за съгласуване на проекта за подробен устройствен план от заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост и със специализираните контролни органи по реда на чл. 127, ал. 2 от с.з., включително и становище на РИОСВ, Здравно заключение съгласно чл. 18, ал. 1 от Наредба          № 36 от 21.07.2009г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен.

 

 

  • Решение № 54.13/ 24.09.2019г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от с.з., чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Аксаково

РЕШИ:

  1. Разрешава изработване на  проект за подробен  устройствен  план – план  за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 37099.10.16 по КК на с.Кичево, общ. Аксаково, с цел определяне режим, начин, характер и параметри на застрояване за имота и конкретно отреждане „за общ. обслужване”.

 

  1. Одобрява представеното от Женя Атанасова Митева и Георги Атанасов Атанасов задание по чл. 125 от ЗУТ, обосноваващо необходимостта от изработването на проект за подробен устройствен план – план  за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 37099.10.16 по КК на с.Кичево, общ. Аксаково, с цел определяне режим, начин, характер и параметри на застрояване за имота и конкретно отреждане „за общ. обслужване”.  

 

ПУП-ПЗ да се изработи и да се внесе в община Аксаково в обем и съдържание съгласно Наредба  № 8 от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове в срок до една година от датата на вземане на настоящото решение. Същият да е придружен с план-схеми за водоснабдяване, канализация, електрификация, за комуникационно-транспортната мрежа и др. съгласно изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ.

 

Да се представят становища на основание чл. 128, ал. 6 от ЗУТ за съгласуване на проекта за подробен устройствен план от заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост и със специализираните контролни органи, по реда на чл. 127, ал. 2 от с.з., включително и становища на РИОСВ.

 

 

 

  • Решенията не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

                              

ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.